Woman’s logic

Girls logic

No touching, nerd

no touch nerd